Төсөл хөтөлбөрүүдээс хайлт хийх

Дархан
сум
Гүйцэтгэл
3
-тай байна

Гэр хорооллын авто замыг эцсийн буудал хүртэл хийж дуусгах

Ажлын салбар: Бусад
Ажлын төлөв: Тендрийн материал хүлээн авч байгаа
Ажлын төрөл: Авто зам
Хөрөнгийн эх үүсвэр: Орон нутгийн хөгжлийн сан
Захирамжийн огноо: 2023-03-03
Захирамжийн дугаар: А/24
Захиалагч: ЗДТГ
Гүйцэтгэгч:
Эхлэх огноо: 2023-06-15
Дуусах огноо: 2023-09-01
Захиалагчийн техник хяналт: ЗДТГ
Нийт төсөвт өртөг: 505138400


Гүйцэтгэлийн мэдээ

2023-05-17 -нд


Гүйцэтгэлийн хувь: 3%