Төсөл хөтөлбөрүүдээс хайлт хийх

Дархан
сум
Гүйцэтгэл
10
-тай байна

Сумын хэмжээнд 4 тоглоомын талбай, сүүдрэвч хийх мини цогцолбор 13,14 байр 2,3,4 байр 11,12,6,7 байр

Ажлын салбар: Нийгмийн салбар
Ажлын төлөв: Шинээр бүртгэгдсэн ажил
Ажлын төрөл: Тохижилтын ажил
Хөрөнгийн эх үүсвэр: Орон нутгийн хөгжлийн сан
Захирамжийн огноо: 2023-03-03
Захирамжийн дугаар: А/22
Захиалагч: ЗДТГ
Гүйцэтгэгч: Болор эрхэст цамхаг ХХК
Эхлэх огноо: 2023-05-15
Дуусах огноо: 2023-07-01
Захиалагчийн техник хяналт: ЗДТГ
Нийт төсөвт өртөг: 200000000

гэрээ байгуулсан

Гүйцэтгэлийн мэдээ

2023-05-17 -нд


Гүйцэтгэлийн хувь: 10%