Төсөл хөтөлбөрүүдээс хайлт хийх

Дархан
сум
Гүйцэтгэл
10
-тай байна

13,14,15-р байранд Дээврийн гэрэл тавих

Ажлын салбар: Бусад
Ажлын төлөв: Шинээр бүртгэгдсэн ажил
Ажлын төрөл: Тохижилтын ажил
Хөрөнгийн эх үүсвэр: Орон нутгийн хөгжлийн сан
Захирамжийн огноо: 2023-03-03
Захирамжийн дугаар: А/23
Захиалагч: ЗДТГ
Гүйцэтгэгч: Лэд сити ХХК
Эхлэх огноо: 2023-05-15
Дуусах огноо: 2023-07-01
Захиалагчийн техник хяналт: ЗДТГ
Нийт төсөвт өртөг: 64000000


Гүйцэтгэлийн мэдээ

2023-05-17 -нд


Гүйцэтгэлийн хувь: 10%