Төсөл хөтөлбөрүүдээс хайлт хийх

Дархан
сум
Гүйцэтгэл
100
-тай байна

Ногоон байгууламж шинээр хийх, засварлах

Ажлын салбар: Бусад
Ажлын төлөв: Шинээр бүртгэгдсэн ажил
Ажлын төрөл: Тохижилтын ажил
Хөрөнгийн эх үүсвэр: Орон нутгийн хөгжлийн сан
Захирамжийн огноо: 2023-04-21
Захирамжийн дугаар: А/39
Захиалагч: ЗДТГ
Гүйцэтгэгч: Гоё төмөр ХХК
Эхлэх огноо: 2023-05-15
Дуусах огноо: 2023-05-15
Захиалагчийн техник хяналт: ЗДТГ
Нийт төсөвт өртөг: 80000000


Гүйцэтгэлийн мэдээ

2023-06-29 -нд


Гүйцэтгэлийн хувь: 100%