Төсөл хөтөлбөрүүдээс хайлт хийх

Дархан
сум
Гүйцэтгэл
5
-тай байна

Шарын гол сумын багуудад хийгдэх нэг маягийн сагсан бөмбөгийн талбай, тоглоомын тайлбай

Ажлын салбар: Эрүүл мэнд
Ажлын төлөв: Гэрээ баталгаажуулах шатандаа
Ажлын төрөл: Бусад
Хөрөнгийн эх үүсвэр: Орон нутгийн хөгжлийн сан
Захирамжийн огноо: 2023-01-05
Захирамжийн дугаар: А/45
Захиалагч: ЗДТГ
Гүйцэтгэгч: Болор эрхэст цамхаг ХХК
Эхлэх огноо: 2023-05-25
Дуусах огноо: 2023-01-08
Захиалагчийн техник хяналт: ЗДТГ
Нийт төсөвт өртөг: 93746500


Гүйцэтгэлийн мэдээ

2023-05-17 -нд


Гүйцэтгэлийн хувь: 5%