Төсөл хөтөлбөрүүдээс хайлт хийх

Дархан
сум
Гүйцэтгэл
35
-тай байна

Хүүхэд хөгжлийн төвийн зураг төсөв

Ажлын салбар: Бусад
Ажлын төлөв: Шинээр бүртгэгдсэн ажил
Ажлын төрөл: Зураг төсөв боловсруулах ажил
Хөрөнгийн эх үүсвэр: Орон нутгийн хөгжлийн сан
Захирамжийн огноо: 2022-01-01
Захирамжийн дугаар: А/22
Захиалагч: ЗДТГ
Гүйцэтгэгч: Ноёдын туурь ХХК
Эхлэх огноо: 2023-04-04
Дуусах огноо: 2023-08-04
Захиалагчийн техник хяналт: ЗДТГ
Нийт төсөвт өртөг: 20000000


Гүйцэтгэлийн мэдээ

2023-06-29 -нд


Гүйцэтгэлийн хувь: 35%