Төсөл хөтөлбөрүүдээс хайлт хийх

Дархан
сум
Гүйцэтгэл
60
-тай байна

Нийтийн эзэмшилийн байруудын дээвэр засвар /8ш байр/

Ажлын салбар: Дэд бүтэц
Ажлын төлөв: Шинээр бүртгэгдсэн ажил
Ажлын төрөл: Барилгын засвар
Хөрөнгийн эх үүсвэр: Орон нутгийн хөгжлийн сан
Захирамжийн огноо: 2023-03-03
Захирамжийн дугаар: А/21
Захиалагч: ЗДТГ
Гүйцэтгэгч: Болор эрхэст цамхаг ХХК
Эхлэх огноо: 2023-05-15
Дуусах огноо: 2023-07-01
Захиалагчийн техник хяналт: ЗДТГ
Нийт төсөвт өртөг: 240412000

8-н байрны дээвэр засвар

Гүйцэтгэлийн мэдээ

2023-06-29 -нд

гэрээ байгуулсан ажил эхэлж байгаа

Гүйцэтгэлийн хувь: 60%