Дархан хотын бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын цаг үеийн мэдээлэл