Захирамжийн тоо

30

Ажлын тоо

66

Төсвийн хөрөнгөөр

14651604180 төгрөг

Хувийн хөрөнгөөр

байхгүй

Нийт гүйцэтгэлийн хувь

92%

Ажлын салбараар

Багуудын хөрөнгө оруулалтын дүн

Хөрөнгийн эх үүсвэрээр