Захирамжийн тоо

34

Ажлын тоо

81

Төсвийн хөрөнгөөр

16481076803 төгрөг

Хувийн хөрөнгөөр

байхгүй

Нийт гүйцэтгэлийн хувь

86.0%

Ажлын салбараар

Багуудын хөрөнгө оруулалтын дүн

Хөрөнгийн эх үүсвэрээр