Төсөл хөтөлбөрүүдээс хайлт хийх

Дархан
сум
Гүйцэтгэл
100
-тай байна

УБ-Шарын гол чиглэлийн авто замын зураг төсөв

Ажлын салбар: Бусад
Ажлын төлөв: Шинээр бүртгэгдсэн ажил
Ажлын төрөл: Зураг төсөв боловсруулах ажил
Хөрөнгийн эх үүсвэр: Орон нутгийн хөгжлийн сан
Захирамжийн огноо: 2022-01-12
Захирамжийн дугаар: А/45
Захиалагч: ЗДТГ
Гүйцэтгэгч: Засмал зам ХХК
Эхлэх огноо: 2023-02-01
Дуусах огноо: 2023-02-04
Захиалагчийн техник хяналт: ЗДТГ
Нийт төсөвт өртөг: 200000000

зураг төсөв хийгдсэн

Гүйцэтгэлийн мэдээ

2023-05-17 -нд

зураг төсөв хүлээж авсан

Гүйцэтгэлийн хувь: 100%