Төсөл хөтөлбөрүүдээс хайлт хийх

Дархан
сум
Гүйцэтгэл
100
-тай байна

Хуучин хогийн цэг дарах

Ажлын салбар: Бусад
Ажлын төлөв: Гэрээ баталгаажуулах шатандаа
Ажлын төрөл: Тохижилтын ажил
Хөрөнгийн эх үүсвэр: Орон нутгийн хөгжлийн сан
Захирамжийн огноо: 2023-04-26
Захирамжийн дугаар: А/43
Захиалагч: ЗДТГ
Гүйцэтгэгч: Болор эрхэст цамхаг ХХК
Эхлэх огноо: 2023-06-01
Дуусах огноо: 2023-06-15
Захиалагчийн техник хяналт: ЗДТГ
Нийт төсөвт өртөг: 28494606


Гүйцэтгэлийн мэдээ

2023-06-29 -нд


Гүйцэтгэлийн хувь: 100%